Privacyverklaring

Planktom vzw is een productiehuis dat zich sinds 2003 bezighoudt met de organisatie van musicalopleidingen voor kinderen: MusicalStages, MusicalAcademie en voorstellingen.

Planktom houdt zich aan de regels bepaald in de nieuwe privacywet van 25.05.2018: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De bij inschrijving ingevoerde gegevens worden bewaard voor de organisatie van de Stages, Academie en voorstellingen, alsook voor de financiële administratie.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12/03/2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam ouder/ voogd
 • Voor- en achternaam kind
 • Geboortedatum en geslacht kind
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer ouder/ voogd
 • E-mailadres ouder/voogd
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over inschrijvers die minderjarig zijn zonder de toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een inschrijver meerderjarig is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@planktom.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we je gegevens gebruiken

Planktom verwerkt persoonsgegevens voor de inschrijving van de deelnemers van de MusicalStages/MusicalAcademie, voor het afhandelen van de betaling (voor zover van toepassing), om groepsindelingen te maken, om bij een annulatie de terugbetaling te verzorgen, om ouders te contacteren in geval van nood tijdens de activiteiten van Planktom.

De e-mailadressen verworven uit de inschrijvingen zullen enkel ook gebruikt worden ter aankondiging/promotie van toekomstige MusicalStages / producties / MusicalAcademie van Planktom.

Als je contact opneemt met Planktom, dan zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of behandelen van je klacht.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de AVG heb je het recht om alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot info@planktom.be. Planktom zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Planktom zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wens je uit onze mailinglijst verwijderd te worden, neem dan contact op met info@planktom.be of schrijf je uit via de daarvoor bestemde link na ontvangst van een mail.

Delen met anderen

Planktom verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de organisatie van de Stages/Academie.

De verworven persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan:

 • de gemeentes waar de stages plaatsvinden (zij ontvangen deze enkel informatief en mogen de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden);
 • de lesgevers (met het oog op de organisatie van de activiteiten);
 • Flexmail: Indien je een formulier invult dan worden deze gegevens verzameld met het mailingprogramma Flexmail. De gegevens blijven echter eigendom van Planktom vzw.

Beeldmateriaal

Er worden regelmatig foto’s genomen of filmopnames gemaakt tijdens de repetities en de voorstellingen van de MusicalStage/MusicalAcademie. Door inschrijving en deelname aan de activiteiten van de Planktom, gaat u als ouder of voogd ermee akkoord dat er beeldmateriaal kan genomen worden van uw kinderen tenzij u kenbaar maakt aan Planktom hier niet mee akkoord te gaan.

Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor bekendmaking en marketingdoeleinden van Planktom en /of de MusicalStage en MusicalAcademie (dit via social media, websites, flyers…).
Wenst u dat Planktom geen foto’s of filmopnames van uw kind publiceert, neem dan contact op met info@planktom.be.

Planktom kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor opnames (foto/video) die door derden gemaakt en verder verspreid worden. Hiermee wordt voornamelijk verwezen naar beeldmateriaal dat vastgelegd wordt door ouders en andere toeschouwers tijdens de toonmomenten.

Beveiliging

Planktom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@planktom.be.

De Privacycommissie

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij De Privacycommissie tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) – commission@privacycommission.be – 02/2744800

Contactgegevens Planktom

Planktom vzw
Genkerweg 52
3690 Zutendaal

info@planktom.be

0488/981177